Algemene voorwaarden van Den Teuling Advocatuur (downloaden in PDF):

 1. Den Teuling Advocatuur is een eenmanszaak gedreven door mr. H.P.D. den Teuling. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 51249472.
 2. Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan Den Teuling Advocatuur gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW aanvaard.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Den Teuling Advocatuur, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, procesadvocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. De algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Den Teuling Advocatuur, maar ook ten behoeve van: mr. H.P.D. den Teuling, de Stichting Beheer Derdengelden Den Teuling Advocatuur (inclusief haar bestuurders), alle andere personen die voor Den Teuling Advocatuur werkzaam zijn, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Den Teuling Advocatuur zijn ingeschakeld.
 4. De uitvoering van de aan Den Teuling Advocatuur verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Den Teuling Advocatuur de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van de praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. De aansprakelijkheid van Den Teuling Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Den Teuling Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot € 500.000,-. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt u op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Den Teuling Advocatuur jegens opdrachtgevers beperkt tot het door Den Teuling Advocatuur in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 30.000,-, en jegens derden beperkt tot € 10.000,-.
 7. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Den Teuling Advocatuur binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 8. De opdrachtgever is gehouden Den Teuling Advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Den Teuling Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 9. Den Teuling Advocatuur is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, procesadvocaten, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocaten(kantoren), etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Den Teuling Advocatuur gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 10. 10.  Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van Den Teuling Advocatuur geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Den Teuling Advocatuur schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
 11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
 12. Den Teuling Advocatuur is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Den Teuling Advocatuur gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Den Teuling Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.

Disclaimer Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Den Teuling Advocatuur of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Teuling Advocatuur.