PRIVACY STATEMENT VAN DEN TEULING ADVOCATUUR
Uw privacy is van groot belang voor Den Teuling Advocatuur. Graag informeert Den Teuling Advoc atuur
u hiermee over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de informatieplicht uit de AVG.
1. Welke persoonsgegevens verwerkt Den Teuling Advocatuur?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
Den Teuling Advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
 basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw
functie;
 contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of emailadres;
 aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum en huwelijkse staat;
 financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 technische gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s bekijkt,
zoals uw IP-adres;
 de persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings – en loopbaangegevens;
 alle overige persoonsgegevens die Den Teuling Advocatuur van u of over u krijgt of die Den
Teuling Advocatuur zelf kan verkrijgen en die zij gebruikt voor de hieronder genoemde Den
Teuling.
Den Teuling Advocatuur verkrijgt de voornoemde persoonsgegevens doorgaans van u zelf. Ook is het
mogelijk dat deze gegevens door derde partijen aan Den Teuling Advocatuur kenbaar zijn gemaakt of
via openbare bronnen aan Den Teuling Advocatuur bekend zijn geworden.
2. Verwerkingsdoeleinden
Den Teuling Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende
doeleinden:
 afronding (inclusief declaratie) van de betreffende opdracht. Deze opdracht kan zien op het
geven van juridisch advies, het opstellen van overeenkomsten, het voeren van gerechtelijke
procedures, het geven van juridisch onderwijs en/of doorverwijzing naar een andere dienstverlener;
 het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: Den Teuling Advocatuur verwerkt
persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende
beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen;
 marketing- en communicatieactiviteiten en cliëntenevents: Den Teuling Advocatuur verwerkt
persoonsgegevens om haar relatie met u te onderhouden en om kennis te kunnen maken met
potentiële nieuwe cliënten. Den Teuling Advocatuur kan u benaderen met voor u relevante informatie
of uitnodigingen voor door ons georganiseerde events;
 sollicitaties: de ten behoeve van een sollicitatie door u aan ons verstrekte persoonsgegevens
worden niet langer dan vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure door Den Teuling
Advocatuur bewaard, tenzij u specifiek toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren
voor toekomstige vacatures;
 gebruik en verbetering van de website: om de inhoud en het gebruik van de website te volgen
en te verbeteren, verzamelt en analyseert Den Teuling Advocatuur eventueel het surfgedrag
van de bezoekers op de website www.denteulinglaw.nl;
3. Verwerkingsgronden
Den Teuling Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van
de volgende rechtsgronden uit de AVG:
 vanwege een wettelijke verplichting;
 voor de uitvoering van een overeenkomst;
 met uw toestemming;
 vanwege een gerechtvaardigd belang.
4. Derde partijen
Den Teuling Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzak elijk
voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:
 in het kader van onze juridische dienstverlening;
 om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 voor het inschakelen van derde partijen namens en in opdracht van Den Teuling Advocatuur,
zoals een IT-leverancier, een copyshop of een vertaalbureau;
Met de derde partij die namens en in opdracht van Den Teuling Advocatuur uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze derde partij is ook zelf gehouden tot
naleving van de AVG.
5. Website en sociale media
Den Teuling Advocatuur houdt eventueel gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden.
De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet
door ons aan derden verkocht.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl) leest u desgewenst meer
over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
6. Opslag van persoonsgegevens
Den Teuling Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet – en regelgeving is vereist.
Den Teuling Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
7. Recht op inzage
U kunt de persoonsgegevens die Den Teuling Advocatuur verwerkt inzien en zo nodig laten wijzigen
en/of verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of i ntrekking
van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt
binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Den Teuling Advocatuur aan uw verzoek niet of
niet volledig kan voldoen. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke
bewaartermijnen. In een voorkomend geval zal Den Teuling Advocatuur dit uiteraard aan u laten
weten. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Den Teuling Advocatuur, t.a.v. mr. H.P.D. den Teuling, Beethovenstraat 170, 1077 JX Amsterdam, of
per email via mail@denteulinglaw.nl.
Ook in geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze pri-vacyverklaring kunt u contact opnemen met mr. H.P.D. den Teuling.
Den Teuling Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst mo-ment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring wor-den op de website gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 september 2020.